Facebook
Instagram
 
Regulamin

Spis treści:

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Umowa sprzedaży
4. Dostawa produktów
5. Płatności
6. Reklamacja produktów
7. Odstąpienie od umowy
8. Ochrona danych osobowych
9. Postanowienia końcowe
 
 
1. DEFINICJE:
DANE KONTAKTOWE:
Coś Dobrego Zuzanna Łącka-Stefańska, Beata Łącka s.c.
Ul. Reymonta 46
05-820 Piastów
mail: sklep@cosdobrego.eu
tel. 504 105 008
 
DOSTAWA - rodzaj usługi przewozowej, wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w cenniku dostaw,
DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa,
DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,
KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.,
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,
PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,
PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.cosdobrego.eu za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie,
Sprzedający – firma Coś Dobrego s.c wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres: ul Reymonta 46, 05-820 Piastów, NIP 5342571406, REGON 369067952, adres poczty elektronicznej: sklep@cosdobrego.eu, numer telefonu: 504 105 008
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca
lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami),
ZAMÓWIENIE - świadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cosdobrego.eu prowadzony jest przez firmę Coś Dobrego s.c. ul. Reymonta 46, 05-820 Piastów wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres: ul. Reymonta 46, 05-820 Piastów, NIP 5342571406, REGON 369067952, adres poczty elektronicznej: sklep@cosdobrego.eu,
numery telefonu: 504 105 008
2.2 Umowa sprzedaży sporządzana jest w języku polskim zgodnie z prawem polskim,
2.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego cosdobrego.eu,
2.4 Wszystkie ceny podane są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów Dostawy,
2.5 Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 
3. UMOWA SPRZEDAŻY:
3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym,
3.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę,
3.3 Procedura złożenia zamówienia:
3.3.1 dodanie do koszyka produktu;
3.3.2 wybór rodzaju dostawy;
3.3.3 wybór rodzaju płatności;
3.3.4 wybór miejsca wydania rzeczy;
3.3.5 złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku;
3.3.6 w celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
3.3.7 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 
4. DOSTAWA PRODUKTÓW:
4.1 Dostawa produktu dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,
4.2 Dostawa produktu jest dodatkowo płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej i odbywa się jednym z następujących rodzajów transportu: paczkomaty oraz kurier InPost a także za pośrednictwem Poczty Polskiej. istnieje możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym umówieniu terminu ze Sprzedającym,
4.3. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru w terminie.W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia w terminie jest on obciążany kosztami dostawy oraz zwrotu do sklepu.
4.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów
o różnych terminach Dostawy, terminem Dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu Dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy,
4.5 Szczegółowy cennik dotyczący kosztów dostawy znajdą Państwo w zakładce Dostawa.
 
5. PŁATNOŚCI:
5.1 Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące metody płatności: 
- przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu - NR RACHUNKU 61 1140 2004 0000 3402 7743 1291
- płatność elektroniczna i kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro) za pośrednictwem serwisu Shoper. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A.
- płatność za pobraniem
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym
5.1.1 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego,
5.2 Termin płatności:
5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest,
do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
5.3 Szczegóły dotyczące płatności znajdą Państwo w zakładce Płatności.
 
6. REKLAMACJA PRODUKTU:
6.1 Składając reklamację podstawą do jej rozpatrzenia jest oryginał wystawionego paragonu.
6.2 Postawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego,
6.3 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad,
6.4 Kupujący może składać reklamację:
- listownie - ul. Piwna 3B, 05-850 Jawczyce
- mailowo - sklep@cosdobrego.eu,
6.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
6.6 Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia, ustosunkuje się do reklamacji.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza uznanie przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną. 
6.7 Paczki dostarczane za pośrednictwem firmy InPost należy otwierać w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzenia produktu należy sporządzić, wraz z kurierem, PROTOKÓŁ SZKODY. W przypadku braku tego dokumentu REKLAMACJE nie będą uwzględniane.             
W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki Paczkomatowej należy udać się do najbliższego punktu firmy InPost i sporządzić, wraz z pracownikiem, PROTOKÓŁ SZKODY. W przypadku braku tego dokumentu REKLAMACJE nie będą uwzględniane.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

 
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
7.1 W ramach zawartej na odległość Umowy sprzedaży Konsument ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.6 niniejszego Regulaminu,
7.2 Aby zachować termin odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego przed jego upływem w następujący sposób
- listownie - na adres ul. Piwna 3B, 05-850 Jawczyce
- mailowo - na adres sklep@cosdobrego.eu
7.3 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta,
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
7.5 Sprzedawca ma obowiązek poinformować Kupującego drogą mailową o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
7.6 Kupujący ma obowiązek odesłać zwracany towar Sprzedającemu niezwłocznie wraz z wystawionym mu oryginalnym paragonem, ale nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres ul. Piwna 3B, 05-850 Jawczyce na własny koszt,
7.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
7.8 Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający 
nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego,
7.9 Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności,
7.10 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
8. DANE OSOBOWE:
8.1 Administratorem danych osobowych jest Sprzedający,
8.2 Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.Kupujący podając dobrowolnie przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych,
8.3 Chęć usunięcia lub zmiany danych osobowych Kupujący może zgłosić:
- listownie - ul. Piwna 3B, 05-850 Jawczyce
- mailowo - sklep@cosdobrego.eu,
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
9.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
9.2 W przypadku Umów ciągłych Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania o zmianie Regulaminy Kupującego, a Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
9.3 W przypadku umów o innym charakterze niż ciągły (np Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów już zawartych, wykonanych lub realizowanych,
9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu cosdobrego.eu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 8 kwietnia 2015 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl